Okul Yetkilisi Ne Demek?

Okul müdürü, yönetiminden sorumlu olduğu kurumda, Milli Eğitim amaçları doğrultusunda, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur. Okul müdürünün diğer önemli görevleri, güvenlik protokolleri ve acil müdahale prosedürlerini geliştirmektir.

Okul yetkilisi kim oluyor?

yetkilisi okul müdürleri ve harcama yetkilisi ise ilçe Milli Eğitim Müdürü olarak belirlenmiştir Ortaöğretim kurumlarında ise taşınır kayıt yetkilisi okul müdür yardımcısı,harcama yetkilisi de okul müdürü olduğundan taşınır kontrol yetkilisi varsa okul bas muavini olarak belirlenmiştir.

Okul harcama yetkilisi kimdir?

6-Harcama yetkilisi: Bu yetkiyi/inisiyatifi kullanan kamu görevlisidir. Bütçeyle ödenek tahsis edilen, Her bir harcama biriminin en üst yöneticisi (BÎRİM AMİRLERİ) harcama yetkilisidir. Okul Müdürü Kurumlarda ise Kurum Müdürü Harcama Yetkilisidir.

Liselerde gerçekleştirme görevlisi kimdir?

Gerçekleştirme görevlisi, harcama yetkilisi tarafından yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe görevlisince imzalanan ödeme emri belgesi düzenlemek ve kontrol etmekle görevlendirilen bir veya daha fazla sayıda kişidir (İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar md. 12.)

Harcama yetkilisini kim atar?

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde; idareler, merkez ve merkez dışı birimler ve görev unvanları itibarıyla harcama yetkililerinin belirlenmesine, harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birleştirilmesine ve devredilmesine ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

Okul müdürü ne kadar maaş alır?

Kariyerinde Maaşlar

EN DÜŞÜK EN YÜKSEK
Okul Müdürü 4.270 16.530
Eğitim Müdür Yardımcısı 7.630 13.740

Okul yönetiminde kimler bulunur?

Okul öncesi eğitim kurumu, demokratik eğitim-öğretim ortamında diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Müdür; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak okulun bütün işlerini düzenlemeye, yürütmeye ve denetlemeye yetkilidir.

Harcama yetkisi nedir?

Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun ve diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.”

See also:  Adana Otogarından Havaalanına Nasıl Gidilir?

Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi aynı kişi olabilir mi?

Gerçekleştirme görevlisi aynı zamanda başka birimde muhasebe yetkilisi olarak görevlendirilip ödeme emrini imzalayabilir mi? 5018 sayılı Kanunun 5436 sayılı Kanunla değişik 60’ıncı maddesi uyarınca harcama yetkilisi ve muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez.

Okullarda taşınır kayıt yetkilisi kimler olabilir?

taşınır kayıt yetkilisi belirlenmesi halinde okul müdür yardımcılarından biri taşınır kontrol yetkilisi olarak görevlendirilebilecek ancak okul müdür yardımcılardan birisinin taşınır kayıt yetkilisi olarak belirlenmesi halinde ise okul müdürü taşınır kontrol yetkilisi olacaktır.

Gerçekleştirme görevlisi ne demek?

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİ

Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürüten personeldir.(5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33. Maddesi.)

Gerçekleştirme görevlisi memur olmak zorunda mi?

Dolayısıyla harcama yetkilisinin müdür olduğu bir harcama biriminde, gerçekleştirme görevlisinin şef yada uzman varsa bunlardan belirlenmesi, yoksa memurlardan belirlenmesi hiç memur yoksa işçi olarak belirlenmesi gerekmektedir.

Kadrolu işçi gerçekleştirme görevlisi olabilir mi?

işçi statüsündeki personel belediyenin memur kadrolarında (özellikle yönetici kadrolarda) çalıştırılmamalıdır.…” denilmiştir. Yukarıdaki mevzuat hükümleri çerçevesinde işçi olarak istihdam olunan personelin gerçekleştirme görevlisi olarak görevlendirilmesinin uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

Harcama yetkisi devredilebilir mi?

Harcama yetkisi aşağıdaki şartlara uygun olarak devredilir: Yetki devri yazılı olmak zorundadır. Devredilen yetkinin sınırları açıkça belirlenmiş olmalıdır. Harcama yetkililiği ve muhasebe yetkililiği görevi aynı kişide birleşemez.

Her harcama yetkilisi üst yönetici olabilir mi?

Bu nedenlerle üst yönetici ve yardımcılarının, harcama yetkilisi olması 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun geneline uygun değildir.

Harcama yetkilisi ihale yetkilisi olabilir mi?

Buna göre, ihale yetkilisinin ilgili mevzuatında özel olarak belirlendiği haller dışında, 5018 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca belirlenmiş bulunan harcama yetkilileri aynı zamanda ihale yetkilisi olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Adblock
detector