Okul Disiplin Kurulu Nasıl Oluşturulur?

a)Disiplin kurulu, dershane müdürünün görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında dershanedeki kadrolu öğretmenler arasından öğretmenler kurulunca gizli oyla seçilecek üç üyeden oluşur. Üç öğretmen de yedek üye olarak seçilir. Oy tasnifi öğretmenler kurulunda yapılarak sonuçları ilân edilir.

Disiplin kurulu nasıl toplanır?

1) İl Disiplin Kurulu üyeleri seçim sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren bir hafta içinde il başkanın çağrısı ile en yaşlı üyenin başkanlığında toplanır. Üçte iki çoğunluğun bulunması halinde gizli oyla kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter üye seçer.

Disiplin kurulu nasıl oluşur?

Toplu iş sözleşmesinin olmadığı işyerlerinde disiplin kurulu; kanaatime göre, işçiler arasında (işçi sayısına bağlı olarak) seçilecek en az bir işçi temsilcisi, insan kaynakları/personel müdürü ile işveren veya vekilinin bir araya gelmesi ile oluşmalıdır.

Disiplin Kurulunu kim toplar?

MADDE 40 – (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çoğunluğu ile karar alır. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, kurula iletilen disiplin olaylarını görüşmek ve karara bağlamak zorundadır.

Disiplin kuruluna gidince ne olur?

1-Kınama: Genelde öğrenci uyarılır. Aynı hatanın tekrarında bir üst ceza verilir. 2-Uzaklaştırma: Geçici süre okuldan uzaklaştırılırsınız. 3-Okuldan Atılma: Okuldaki kaydınız silinir.

Disiplin kurulu kaç günde toplanır?

Disiplin Kurulları soruşturma dosyasını aldıkları tarihten itibaren 30 gün içinde karar vermek zorundadır. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili kararlar, soruşturma dosyasına göre verilir. Kurul kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirce ceza verilir.

Disiplin Kurulu kaç üyeden oluşur?

Madde 5- Disiplin Kurulu, Genel Kurul’ca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

Disiplin Kurulu ne demek?

spor yargısı içinde, tff bünyesinde yer alan ilk derece hukuk kurulu olan ”disiplin kurulu”, klupler ve kişiler tarafından işlenen her türlü disipin ihlallerini ve sportmenlik dışı davranışları futbol disiplin talimatı çerçevesinde incelemek ve karara bağlamakla yetkili ve görevli kuruldur.

See also:  Pasaport Nasıl Alınır Izmir?

Disiplin Kurulu ne iş yapar?

Disiplin Kurulları, Parti Programına, Tüzüğe ve organ kararlarına aykırı davrandığı öne sürülen üye ve yöneticiler hakkında soruşturma yaparak; ilgiliye Tüzükte gösterilen ve bu Yönetmelikte sayılan cezalardan uygun olanını verir veya onu aklar. Kurulunun harcamaları Genel Saymanlıkça karşılanır.

Disiplin Kuruluna kim başkanlık eder?

Üniversite disiplin kurulu rektör dışındaki üniversite yönetim kurulu üyelerinden oluşur; kurula akademik olarak en kıdemli profesör üye başkanlık eder. Üniversite bağlı birimlerinin yönetim kurulları aynı zamanda disiplin kurulu olarak görev yapar. Bu birimlerin disiplin kurullarında dekan veya müdür yer alamaz.

Bakanlık disiplin Kurulu kimlerden oluşur?

Yüksek Disiplin Kurulu, Müsteşarın başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri Genel Müdürü, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü ile hakkında disiplin soruşturması yürütülen Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur.

Adalet Bakanlığı disiplin Kurulu Başkanı kimdir?

MADDE 13 – (1) Yüksek Disiplin Kurulu, Müsteşarın başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri Genel Müdürü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü ile varsa Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur.

Üniversitede disiplin cezası alınca ne olur?

Yükseköğretim Kurumundan Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma cezasında öğrenciye, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırıldığı ve bu süre içerisinde derslere ve sınavlara katılamayacağı yazı ile bildirilerek tebliğ edilir.

Disiplin cezası e okulda görünür mü?

MADDE 170- (1) Her ders yılı başında öğrencilerin davranış puanı 100’dür. puan indirilir. MADDE 171- (1) Öğrencilerin aldıkları cezalar, e-Okul sistemine işlenir.

Üniversite disiplin cezası sicile işler mi?

Öğrenciye 16 günden 30 güne kadar ceza süresi içinde ders, sınav, laboratuvar ve atölye çalışmalarından ve kütüphane kullanımından yoksun bırakmak suretiyle üniversiteden uzaklaştırıldığının yazı ile bildirilmesidir. Bu ceza öğrencinin siciline işlenir ve üniversite tarafından verilecek belgelerde gösterilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Adblock
detector