17 Temmuz 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29773

YÖNETMELİK

Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (EGESEM)

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/10/2001 tarihli ve 24567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM)’nin amacı, çalışma alanları ve organlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Merkezin Amacı

Madde 3 – EGESEM’in amacı şunlardır;

a) Ege Üniversitesinin eğitim, öğretim ve araştırmalar yaptığı tüm alanlarda, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar dışında sürekli olarak verilecek eğitim programlarını düzenleyerek bu programlar aracılığıyla Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmak,

b) İlgili kurum ve kuruluşlarca belirlenen Ulusal Meslek Standartlarına uygun olarak ulusal ve uluslararası alanlarda belgelendirme yapmak, sınavlar yapmak ve personel belgelendirmek,

c) Seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştaylar düzenlemek,

ç) Alan araştırmaları ile her türlü eserlerin yayınını yapmak,

d) Ulusal düzeyde Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 3/A maddesi eklenmiştir.

Çalışma Alanı

Madde 3/A – EGESEM’in amaçları doğrultusunda çalışma alanları şunlardır:

a) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere gerek duydukları alanlarda eğitim programları planlamak, konuya özel paket programlar önermek, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, eğitim fuarları düzenlemek ve bu tip etkinliklerin altyapı çalışmalarıyla ilgili malzeme, araç-gereç temini ve koordinasyonunu sağlamak.

b) Personel belgelendirmeleriyle ilgili akreditasyon standartları şartlarına, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından öngörülen akreditasyon gerekliliklerine ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen esaslarla uyumlu olarak ulusal ve uluslararası meslek standartlarına ve Ulusal Yeterliliklere göre personel belgelendirmeye yönelik her türlü faaliyeti yürütmek.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.