<< Geri

TC. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI PROTOKOLÜ KAPSAMINDA

 

Genel Amaç; TC. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğinde, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesidir.

 

PROJE YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

 

Ders Kodu                    Ders Adı                                 Süresi

 PY03                               Proje Yaşam Döngüsü                       60 Ders Saati

TOPLAM              60 Ders Saati

 

Eğitim Programı Detayları

1.  Eğitimin sonunda bir sınav ve proje teslimi olacaktır.

2.  Eğitim başarısı %50 sınav ve %50 proje puanları ile değerlendirilecek ve başarı notu 70 olacaktır.

3.  Eğitimlerin sonunda başarılı olanlara “Başarı Sertifikası”, başarısız olanlara ise “Katılım Belgesi” verilecektir.

4.  Eğitimlere %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır.

5. Not ortalaması 3.00 ve üzeri üniversite 4. sınıf öğrencileri, toplam eğitim kontenjanının %10'unu geçmemek kaydıyla eğitimlere katılabilirler.

 

Eğitim Süresi: 60 Saat

Eğitim Ücreti: 850 TL (KDV Dahil)

Minimum Katılımcı Sayısı: 12

Maksimum Katılımcı Sayısı: 20

Başlama Tarihi: (AÇIKLANACAKTIR)

Eğitim Yeri: EGESEM Eğitim Salonu (Konak Atatürk Kültür Merkezi)

 

Eğitim Günü Eğitim Saatleri Eğitim Süresi Eğitim Adı Eğitmen
  09.00-17.00 8 saat Temel Kavramlar Çetin AKIN / Beliz ÖZÜT 
  09.00-17.00 8 saat Proje Başlangıcı Çetin AKIN / Beliz ÖZÜT 
  09.00-17.00 8 saat Planlama Çetin AKIN / Beliz ÖZÜT 
  09.00-17.00 8 saat Risk yönetimi süreçleri  Çetin AKIN / Beliz ÖZÜT 
  09.00-17.00 8 saat Proje Uygulama Çetin AKIN / Beliz ÖZÜT
  09.00-17.00 8 saat Proje Uygulama Çetin AKIN / Beliz ÖZÜT
  09.00-15.00 6 saat İzleme ve Kontrol Çetin AKIN / Beliz ÖZÜT 
  09.00-15.00 6 saat Proje Kapanışı Çetin AKIN / Beliz ÖZÜT 

EGESEM tarih ve saatlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 PY03  Proje Yaşam Döngüsü 

Amacı: Proje yönetiminin her alanındaki tekniklerin öğretilmesini ve proje yöneticilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Katılımcılar eğitimin sonunda projelerin tüm aşamalarında (zaman, maliyet, kalite, insan kaynağı, müşteri memnuniyeti, risk, vb.) yönetim için gerekli tekniklerin planlanma ve kontrol etme yöntemlerini öğrenmiş olacaklardır.

            Temel Kavramlar: Proje nedir? Proje yönetimi nedir? Program yönetimi nedir? Proje organizasyon yapıları ve roller, Proje yönetimi yaşam döngüsü ve bilgi alanları.

Proje Başlangıcı: Stratejik kurumsal hedeflerin proje kapsamında tanımlanması, Proje yöneticisi ve proje yönetim ekibinin seçimi, Proje hedeflerinin  ve iş planının hazırlanması, Proje paydaşlarının tanımlanması

Planlama: Proje yönetim planı oluşturmak, Gereksinimlerin ortaya çıkarılması ve kapsam planı yaratmak, İş kırılım yapısının (Work Breakdown Structure) önemi ve tanımlar, Proje zaman planı yaratmak, Maliyet planı ve bütçe yaratmak, Kritik yol metodu, proje süresinin kısaltılması, kaynak dengelemesi, Risk yönetimi süreçleri ve Risk planlaması, Kaynak planlaması, örgütsel sorumluluk matrisi, Kalite planlaması, Tedarik planlama

Projeyi Uygulama: Proje planı uygulaması, Kalite güvencesi, İletişim yönetimi, Bilgi dağıtımı, Ekip kurma, yönetimi ve gelişimi, Sözleşme yönetimi

İzleme ve Kontrol: Proje yönetiminde izleme ve kontrol – tanımlar, Proje sürecinde farklı raporlamalar – durum, değişiklik ve kontrol raporları, Kapsam değişikliği kontrolü, Program planı kontrolü, Maliyet kontrolü, kazanılan değer analizi – tanımlar, Kalite kontrolü, Risk izleme ve kontrol

Proje Kapanışı: İdari kapanış, Satın alma sözleşmelerinin kapanışı, Proje kapanış değerlendirmesi ve dokümantasyon.

KOSGEB EĞİTİM DESTEĞİNDEN YARARLANACAK KATILIMCI FİRMALAR İÇİN BİLGİLENDİRME:

 

GENEL DESTEK PROGRAMINDAN YARARLANMA KOŞULU VE KABUL SÜRECİ

 (1) Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması esastır.

(2) İşletme ve Kurum/Kuruluşlar, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar.

(3) İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir.

(4) KOSGEB Veri Tabanında yer alan ve Programdan yararlanmak isteyen işletme, Genel Destek Programı Başvuru Formunu www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurup çıktısını alarak ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar.

(5) Uygulama Birimi, işletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesine ve aktif/pasif durumuna göre başvuruyu inceler. Başvurusu kabul edilen işletmeden taahhütname alınır.

(6) Taahhütnamenin Uygulama Biriminde kayda alındığı tarih, Programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

 

PROGRAMIN SÜRESİ

 (1) Programın süresi, her bir işletme için 3 (üç) yıldır. Bu süre bitmeden Program tamamlanmış sayılmaz. Üç yıllık Program süresi tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde Program yeniden başlatılabilir. Bu durumda önceki Program kapsamında işletmeye kullandırılan destek miktarları dikkate alınmaz.

 

PROGRAM KAPSAMINDAKİ DESTEKLERİN ÜST LİMİT VE ORANLARI

 (1) Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı 1. bölgede % 50 (elli), 2., 3. ve 4. bölgelerde % 60 (altmış), 5. ve 6. bölgelerde % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.

 

EĞİTİM DESTEĞİ

Destek Unsurları

(1) İşletmelerin; Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında genel katılıma açık veya işletme içi eğitim katılımlarına destek verilir.

(2) TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, AQAP, EN 17025 ve benzeri sistem belgelendirmeye yönelik eğitim hizmetleri ve yabancı dil eğitimleri bu destek kapsamı dışındadır.

(3) Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş mevzuatlarının izin vermesi şartıyla kamu kurum/kuruluşları, bunların eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri ve meslek kuruluşları, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açmaiznine sahip, alanında program onayı olan kurum/kuruluşlar ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından herhangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarıdır.

(4) Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır.

(5) Her bir konu başlığı altında alınan her bir eğitim için bir işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 2.500 (ikibinbeşyüz) TL’yi geçemez. Program süresince bir konu başlığı altında alınan eğitimler için verilen toplam destek üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL’dir.

(6) Eğitim Desteği, yalnızca eğitim bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.

(7) Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır. İşletme personelinin eğitime katılımında sayı açısından bir sınırlama bulunmamaktadır.

(8) Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmibin) TL’dir.

 

NOT: EÜ.Personeline  %15, EÜ mezununa %10, EÜ.Öğrencilerine %20 , Dışardan Öğrenciye %15 indirim uygulanmaktadır.

Kontenjan dahilinde birinci derece şehit yakınları ücretsiz faydalanabilecektir.

 

Eğitim Sonunda “EGESEM Sertifikası"  verilir."