<< Geri

Bilirkişilik Temel eğitimi

Beş yıllık meslekî kıdem kazanmış olan ve bilirkişilik yapmak isteyen kişilerin, bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren temel eğitim almaları gerekecek.

Temel eğitim en az 24 ders saatinden oluşacak. Bunun 18 saati teorik ve altı saati uygulamalı eğitim olacak. Temel eğitime katılmak zorunlu olup, derslerin 1/12'sine devam etmeyenlerin (eğitime 2 ders saati katılmayanların) eğitim programıyla ilişiği kesilecek.

Teorik eğitim; yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsayacak.

Uygulama eğitimi ise; Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerecek.

Temel eğitimden muaf olanlar

Alanlarındaki uzmanlıkları ve bilimsel yeterlilikleri dikkate alınarak, bilirkişilik temel eğitiminden ve listeye kaydolmaktan muaf tutulanlar da olabilecek.

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları için, sadece kamulaştırma alt uzmanlık alanında görev yapmaları şartıyla, temel eğitim alma şartı aranmayacak.

Bilirkişi olabilmek için gerekli şartlar

Bilirkişilik başvurusunda bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

-Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

-Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.

-Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.

-Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.

-Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak.

-Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak ya da daha fazla çalışma süresi aranan hallerde bu süre kadar fiilen çalışmış olmak.

-Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.

-Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlenen (Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Bilirkişilik Daire Başkanlığınca belirlenen) yeterlilik koşullarını taşımak.

Öte yandan;

Daha önce yaptığı başvurusu, meslekî olarak yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamayacak.

Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduklarını ve bilirkişi olabilmek için gerekli şartları belgelendirmeleri halinde bilirkişiliğe kabul edilebilecek.

Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları ile taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar için,

Sadece kamulaştırma alt uzmanlık alanında bilirkişilik yapmaları halinde, fiilen beş yıl görev yapma şartı aranmayacak.

TEMEL BİLİRKİŞİLİK 24 SAAT

EĞİTİM KONULARI

Bilirkişilik Kavramı

*Bilirkişi Olacaklarda Aranılan Nitelikler

*Bilirkişiye Başvurulmasını Gerektiren Haller

* Bilirkişilerin Seçilmesi

* Bilirkişilerin Görevlendirilmesi, Görev ve Yetkileri
* Bilirkişinin Reddi

* Bilirkişinin cezai ve hukuki Sorumluluğu

* Bilirkişi Ücretleri

* Bilirkişi Raporu Hazırlanması

 +Taraf Bilirkişiliği ve Uzman Mütalası.  

Eğitim Tarihleri:

KONTENJANIMIZ DOLMUŞTUR. YENİ SINIF İÇİN KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR. TARİH KESİNLEŞTİĞİNDE YAYINLANACAKTIR.

Toplam 4 gün,  Devamsizlık hakkı 2 saattir.

Eğitim Saatleri:

10:00-17:00

EĞİTİCİLER:

 

Prof.Dr.Bahri Öztürk (İstanbul Kültür Üniversitesi) 

 

Prof.Dr.İ.Hamit Hancı (Ankara Üniversitesi)

 

EĞİTİM ÜCRETİ

600 tl

BAŞVURU YAPABİLECEKLER:

Avukatlar, Hakimler, İş Müfettişleri ve Uzmanları, Yeminli Mali Müşavirler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, İş güvenliği Uzmanları, Sigortacılar, Sağlık İdarecileri v.d ilgili alanlar

(Kanunda belirtilen Bilirkişilik yapabilecek şartlara sahip olmak. Alanını gösteren diploma, Mesleki Yeterlilik belgesi, Uzmanlık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak) 

DÜZENLEYENLER

Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM)

Not :  Kurs Sonunda Temel Bilirkişilik Katılım Belgesi  Verilecektir.

Ege Üniversitesi Personeline %10 İndirim uygulanacaktır.