<< Geri

 

Eğitim Tarihi: Kayıtlarımız Devam Ediyor.

 Eğitim Saati:  09:00-17:00 Toplam :48 Ders Saati (6 gün)

Eğitim Yeri: EGESEM Eğitim Salonu (Konak Atatürk Kültür Merkezi)

Eğitim Ücreti:

1.200,00 TL Fiyatlarımıza KDV dahildir.

EÜ.Personeline  %15, EÜ mezununa %10, EÜ.Öğrencilerine %20 , Dışardan Öğrenciye %15 indirim uygulanmaktadır.

Kontenjan dahilinde birinci derece şehit yakınları ücretsiz faydalanabilecektir.

 

Eğitmenler:   Dr. Öğretim Üyesi Elif ÜSTÜNDAĞLI ERTEN

                        http://iibf.ege.edu.tr/tr/elif-ustundagli-erten/

                        Araş. Gör. Dr. ALİ ERHAN ZALLUHOĞLU

                        http://iibf.ege.edu.tr/tr/ali-erhan-zalluhoglu/

 

 

Araştırma yapmak ister akademik amaçlı olsun ister özel sektör çalışanları gibi sahaya yönelik çalışanların kendi uygulamalarına yönelik olsun benzer süreçlerden geçen ancak amaç, kapsam, süre gibi faktörlere göre farklılaşan bir yapı göstermektedir. Dolayısıyla araştırma sürecinin temel mantığını ve işleyişini anlamak, bireysel ve/veya kurumsal amaçlar doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılarak doğru bir araştırma sürecinin gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

Kurumsal açıdan müşteri analizleri gibi pazara yönelik araştırma içeriği oluşturulacağı gibi lisansüstü düzeyde teorik katkı amaçlayan araştırmaların yapılması da mümkündür.

Eğitim programı ders anlatımı, örnek incelemeler ve uygulama şeklinde gerçekleşecektir. Böylece katılımcıların teorik altyapının uygulama biçimlerini de görmeleri sağlanacak ve uygulamalarını hayata geçirmeye yönelik duyusal ve bilişsel yetkinlikleri edinmeleri sağlanacaktır.

Hedef kitle: Özel ve kamu sektöründe araştırma yapmaya veya yapılan araştırmaları süreç ve yöntem olarak değerlendirme amacı taşıyan katılımcılar ile lisansüstü öğrencileri hedeflemektedir.

Bu eğitim programı 3 bölümden oluşmakta ve katılımcılara araştırma yapmanın önemi, gereklilikleri ve yöntemleri konusunda bilgi vermeyi hedeflemektedir. Araştırmanın 1. Bölümünde katılımcılara araştırma yöntemlerine yönelik bir farkındalık oluşturmayı amaçlayan giriş bölümünü oluşturmaktadır. Bu bölümde araştırma sorusu nedir? Gerçek bir araştırma sorusu nasıl oluşturulmalıdır? Bu araştırma sorusuna yönelik araştırma tasarımı nasıl kurgulanmalıdır? Gibi temel bilgiler verilecek ve katılımcıların ilk basamaktan son basamağa kadar ‘araştırma sorusu’ çerçevesinde nasıl bir araştırma süreci yürütülmeli sorusunun cevabı verilecektir. Bu noktada nitel (kalitatif) ve nicel (kantitatif) araştırma süreçleri arasındaki farklılıklar da vurgulanarak, sosyal bilimlerin temel süreçlerini oluşturan bu iki yönteme özgü yapılar ayrı ayrı verilecektir.

Çalışmanın 2. ve 3. kısmının paralel oturumlar şeklinde olması amaçlanmaktır. Birinci oturumda nitel araştırma yöntemi, ikinci oturumda da nicel araştırma yöntemi ele alınacaktır. Böylece katılımcıların ikiye bölünerek daha az grupla daha etkin çalışması amaçlanmaktadır. Gruplar birinci oturum tamamlandıktan sonra diğer oturuma başlayacaklar ve böylece her iki yöntem de eğitim programı kapsamında ele alınacaktır.

Eğitimin İçeriği

Eğitim programlarının her zaman katılımcıların amaçları ve ihtiyaçları gözetilerek yapılması gerekliliği eğitim programlarını gruba özgü kılmaktadır. Bu sebeple genel katılıma açık eğitim programı aşağıdaki gibidir. Eğitimi talep eden grubun özelliklerine göre program başlamadan önce bir değerlendirme yapılarak ve gerekli görüldüğü takdirde içeriğe yönelik de güncellemeler yapılarak programa nihai hali verilebilmektedir.*

Genel Katılıma açık eğitim programı;

OTURUM 1: Araştırma Metodolojisi (8 saat)

Bu oturumda katılımcıların araştırma yöntemlerine ilişkin temel bilgileri edinmeleri sağlamaları hedeflenmektedir. Her bir başlık nitel (kalitatif) ve nicel (kantitatif) araştırma yöntemi çerçevesinde ele alınacaktır.

 1. Neden Nicel, Neden Nitel Araştırma Yöntemi?
  1. Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri Arasındaki Farklar
 2. (Doğru) Araştırma Sorusu Oluşturma
 3. Bilimsel Araştırma Süreci
 4. Literatür İncelemesi ve Teori Kullanımı
 5. Karma Araştırma Yöntemleri

OTURUM 2A. Nitel Araştırma Yöntemleri (20 saat)

 1. Neden Nitel Araştırma Yöntemi?
 2. Nitel Araştırma Tasarımı
 3. Nitel Araştırma Stratejileri
  1. Söylem – İçerik Analizi
  2. Fenomenoloji
  3. Etnografi
  4. Durum Çalışması
 4. Nitel Örneklem ve Veri Toplama Stratejileri
  1. Derinlemesine Görüşme
  2. Gözlem
  3. Odak Grup
  4. Projektif Teknikler
 5. Nitel Veri Analizi Mantığı ve Yöntemleri
  1. Verileri Düzenleme
  2. Verileri Kodlama
  3. Verileri Yorumlama
 6. Nitel Veri Analizinin Raporlanması
 7. Nvivoile Nitel Veri Analizi Uygulaması Örneği

 

OTURUM 2.B. Nicel Araştırma Yöntemleri (20 saat)

 1. Nicel Araştırma Yöntemlerine Giriş
  1. Nicel Araştırma Yöntemlerinin Temel Özellikleri
  2. Nicel Araştırma Yöntemlerinin Aşamaları
  3. Nicel Araştırmalarda Veri Toplama Teknikleri
 2. Nicel Araştırma Tasarımı
  1. Teorik Çerçeve Geliştirilmesi –Araştırma Modelinin Geliştirilmesi
  2. Hipotez Türleri ve Hipotez Kurma
  3. Ölçek Türleri
 3. Anket Formu Oluşturma
 4. Veri Toplama Süreci
 5. SPSS Programı ile Veri Analizi
  1. Verilerin İstatistik Paket Programlarında Kodlanması
  2. Betimsel Analizler
  3. Parametrik/Parametrik Olmayan Testler
  4. Regresyon Analizi

 

Not: Eğitim Sonunda " EGESEM Katılım Belgesi" verilir.

 

*Kurumların ihtiyaçlarına göre hazırlanacak eğitim programı hakkında bilgi ve iletişim için egesem@mail.ege.edu.tr